عملکرد مالی دولت در دوره مهر 92 تا شهریور 96 نشان می‌دهد، ۸۸۲ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان درآمد، سهم 703 هزار میلیارد تومانی هزینه جاری از کل اعتبارات، سهم 125 هزار میلیارد تومانی بودجه جاری، کاهش بودجه عمرانی به نسبت بودجه جاری، درآمد 287 هزار میلیارد تومانی از نفت و فرآورده‌های نفتی از ارقام بودجه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به آمار و ارقام قطعی قابل دریافت از بانک مرکزی که بر مبنای ارقام خزانه‌داری کل کشور به ثبت رسیده است، می‌ توان ارزیابی نسبی از عملکرد مالی دولت در بازه زمانی مهر ماه 92 تا شهریور ماه 96 انجام داد.

در بخش درآمدها، دولت از مهر ماه 92 تا شهریور 96 (دولت یازدهم) 323 هزار و 883 میلیارد تومان درآمد از محل مالیات و عوارض کسب کرده است. همچنین درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 287 هزار و 478 میلیارد تومان، سایر درآمدها 132 هزار و 341 میلیارد تومان و درآمد واگذاری دارایی‌های مالی 132 هزار و 9 میلیارد تومان بوده است.

مجموع درآمدهای دولت با احتساب درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به غیر از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمد تنخواه گردان، 882 هزار و 502 میلیارد تومان است.

سهم مالیات (مالیات و عوارض گمرکی) از کل درآمدهای دولت 36.7 درصد، سهم نفت و فرآورده‌های نفتی 32.5 درصد و سهم واگذاری دارایی‌های مالی (درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی) 14.9 درصد و سهم سایر درآمدها 14.99 درصد محاسبه می‌شود.

*درآمدها/ ارقام به میلیارد تومان

عنوان 6 ماهه اول 96 سال 95 سال 94 سال 93 6 ماهه دوم 92 جمع
مالیات 43،120 101،470 79،190 70،970 29،133 323،883
سایر درآمدها 13،660 44،520 33،190 26،790 14،181 132،341
درآمد نفت و فرآوردها‌ی نفتی 44،660 73،880 67،040 62،920 38،978 287،478
درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (غیر از نفت و فرآورده‌ها) 230 400 320 270 121 1،341
درآمد واگذاری دارایی‌های مالی 25،330 62،740 21،980 17،370 4،589 132،009
تنخواه گردان 4،470 0 980 0 0 5،450
جمع کل درآمدها 882،502

* سهم از کل درآمدها

عنوان سهم از کل درآمدها
مالیات 36.7
نفت و فرآورده‌های نفتی 32.5
واگذاری دارایی‌های مالی 14.9
سایر درآمدها 14.99
واگذاری داریی‌های سرمایه‌ای (به غیر از نفت و فرآورده‌های نفتی) 0.15
تنخواه گردان 0.61

به گزارش فارس، ارقام فوق نشان می‌دهد، دولت یازدهم توانسته است تا حدودی سهم درآمدهای غیرنفتی را در بودجه‌های سالیانه افزایش دهد.

در بخش هزینه‌ها، حجم بودجه جاری روند رو به رشدی داشته و در مجموع 703 هزار و 832 میلیارد تومان از کل درآمدهای دولت در بازه زمانی مهر 92 تا شهریور 96 به بخش جاری اختصاص یافته است.

کل اعتبارات پرداختی به بخش عمرانی 129 هزار و 584 میلیارد تومان بوده است. سهم بخش جاری از کل بودجه از مهرماه سال 92 تا شهریور 96، 79.6 درصد، سهم بخش عمرانی 14.2 درصد و سهم بخش تملک دارایی‌های مالی (سرمایه‌گذاری‌های دولت در اقتصاد) 6.01 درصد بوده است.

* هزینه‌کرد بودجه/ ارقام به میلیارد تومان

دوره هزینه‌های جاری پرداخت‌های عمرانی تملک دارایی‌های مالی سهم اعتبارات جاری از کل بودجه سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی  از کل بودجه
6 ماهه اول 96 111،960 7،820 7،210 88.1 6.1 5.8
سال 95 207،020 42،100 33،890 73.1 14.8 11.9
سال 94 172،640 27،200 2،850 85.1 13.4 1.4
سال 93 143،830 29،950 4،540 80.6 16.8 2.5
6 ماهه دوم 92 68،382 18،421 4،589 74.8 26.9 5.02
جمع 703،832 125،491 53،079 79.6 14.2 6.01

*نسبت تحقق بودجه

به گزارش فارس، در بخش تخصیص اعتبارات، در مجموع در سال‌های 92 تا شهریور ماه 96، نسبت تخصیص اعتبارات جاری به بودجه مصوب، 95.7 درصد و نسبت تخصیص بودجه عمرانی 53.4 درصد بوده است.

* میزان تخصیص اعتبارات/ ارقام به میلیارد تومان

دوره بودجه مصوب جاری اعتبار پرداختی به بخش جاری درصد تخصیص بودجه مصوب عمرانی اعتبار پرداختی به بخش عمرانی درصد تخصیص
6 ماهه 96 129،340 107،490 83.1 36،370 7،820 21.5
95 213،760 207،020 96.8 57،480 42،100 73.2
94 163،022 170،688 104.7 48،385 27،699 57.2
93 148،075 143،831 97.1 43،972 29،950 68.1
6 ماهه 92 64،045 68،382 93.5 28،221 18،421 65.2
جمع 718،242 703،832 97.9 214،428 125،491 58.2

به گزارش فارس، بررسی کلیات ارقام مالی دولت در بازه زمانی مهر 92 تا شهریور 96 نشان می‌دهد، سهم بخش اعتبارات عمرانی از کل منابع بودجه در دولت یازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم، کاهش محسوسی داشته است. بخشی که باید به زیرساخت‌های مهم اقتصادی اختصاص می‌یافت و زمینه‌ساز توسعه  اقتصادی کشور بود.

دوره بودجه جاری بودجه عمرانی نسبت بودجه عمرانی به جاری
دولت یازدهم 703،832 125،491 17.8
دولت دهم 412،841 91،228 22.09
دولت نهم 198،258 63،392 31.9

انتهای پیام

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را منتشر نمایید